Zřeknutí se odpovědnosti

Tato webová stránka je poskytována „tak jak je“ bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo předpokládaných. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky ve vztahu k této webové stránce nebo informacím a materiálům poskytovaným na této webové stránce.

Aniž by byla dotčena obecnost předchozího odstavce, nezaručujeme, že: (a) tato webová stránka bude neustále dostupná nebo vůbec dostupná; (b) informace na této webové stránce jsou úplné, pravdivé, přesné nebo nezavádějící. Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat rady jakéhokoli druhu.

Neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí mimo naši přiměřenou kontrolu. Neneseme vůči vám odpovědnost za žádné obchodní ztráty, včetně (bez omezení) ztráty nebo poškození zisků, příjmů, výnosů, použití, výroby, předpokládaných úspor; ztráta podnikání; ztráta smluv; přerušení podnikání; ztráta použití peněz; ztráta předpokládaných úspor; ztráta reputace; ztráta zákazníků; goodwill zákazníka a/nebo podobné ztráty).

Toto prohlášení neovlivňuje vaše zákonná práva a zůstane v plné platnosti a účinnosti, i když bude z jakéhokoli důvodu ukončeno.